سوپ‌سیب-زمینی
سوپ‌سیب زمینی
900,000 ریال
میرزاقاسمی
میرزاقاسمی
1,900,000 ریال
چای‌و‌خرما
چای‌و‌خرما
850,000 ریال
چای‌و‌بامیه
چای‌و‌بامیه
900,000 ریال
آش-رشته
آش رشته
1,300,000 ریال
بشقاب‌-افطار
بشقاب‌ افطار
2,700,000 ریال
فرنی‌زعفرانی‌
فرنی‌زعفرانی‌
1,100,000 ریال